logo

06 Temmuz 2014

Neymar için şok iddia! “Felç olabilir”

Kolombiya maçında sakatlanan Neymar’ın sakatlandığı bölgenin üzerine düşerse felç olabileceği iddia edildi.

Bre­zil­yalı yıl­dı­zın sa­kat­lanmasının yan­kı­la­rı hâlâ sü­rü­yor. Prof. Dr. Meh­met Kur­toğ­lu, “Te­davi süresinde ay­nı ye­rin üze­ri­ne dü­şer­se felç olabilir. En az 3 ay çe­lik kor­se giy­me­li ve top oy­na­ma­ma­lı­” de­di.
FI­FA, sa­kat­la­nan milli oyun­cu­la­r için 100 mil­yon do­lar ayır­dı. Yıl­da 7 mil­yon eu­ro ka­za­nan Ney­ma­r için sa­ha­lar­dan uzak ka­la­ca­ğı sü­re boyunca Barcelona’ya 2 mil­yon eu­ro­ya ya­kın öde­me ya­pılacak.
Ül­ke­sin­de dü­zen­le­nen dün­ya ku­pa­sın­da Ko­lom­bi­ya­’yı 2-1 ye­ne­rek adı­nı ya­rı fi­na­le yaz­dı­ran Bre­zil­ya­’da Ney­ma­r’­ın sa­kat­lan­ma­sı­nın yan­kı­la­rı sü­rü­yor. Kar­şı­laş­ma­nın 87. da­ki­ka­sın­da Zu­ni­ga­’nın sır­tı­na dar­be­siy­le yer­de ka­lan 10 nu­ma­ra­lı oyun­cu he­men has­ta­ne­ye kal­dı­rı­ldı. Omu­run­da kı­rık tes­pit edil­di.
Bre­zil­ya mil­li ta­kı­mı­nın dok­to­ru Rod­ri­go Las­mar, “Ney­mar, Dün­ya Ku­pa­sı’na devam edemeyecek. Üçün­cü omu­run­da kı­rık tes­pit et­tik. Ame­li­yat ol­ma­sı ge­rek­mi­yor, an­cak acı­yı kon­trol ede­bil­me­si için ha­re­ket et­me­me­si ge­re­ke­cek. Be­li­ni ke­mer­le bağ­la­ya­ca­ğız, böy­le­ce da­ha ra­hat his­se­de­ce­k” dedi.

Sert kırılsa felç olabilirdi

Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni al­dı­ğı­mız Ga­la­ta­sa­ray kulübü es­ki dok­to­ru Prof. Dr. Meh­met Kur­toğ­lu ise da­ha da va­him bir du­ru­mu göz­ler önü­ne ser­di. Kur­toğ­lu, “3’ün­cü omur çok da­ha sert kı­rıl­say­dı omu­ri­li­ği ze­de­le­yip fel­ce bile se­be­bi­yet ve­re­bi­lir­di. 3’ün­cü omu­run he­men önün­den omu­ri­lik ge­çer. Eğer omu­ri­li­ğe bas­kı yap­say­dı ba­cak­la­rı tut­ma­ya­bi­lir­di. Kırığın kay­na­ma­sı için en az 3 ay çe­lik kor­se giy­me­li ve top oy­na­ma­ma­lı­” ifadelerini kullandı.
Kı­rı­ğın kay­na­ma sü­re­sin­de felç teh­li­ke­sinin hâ­lâ bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kur­toğ­lu, “Te­da­vi sü­re­sin­de ay­nı ye­rin üze­ri­ne dü­şer­se felç ol­ma ih­ti­ma­li var. Kı­rı­ğın kay­na­ma­sı için be­li­ni, sır­tı­nı çok oy­nat­ma­ma­sı la­zım” dedi.
Kaynak: Bugün

Etiketler: » » » » » » »
Share
647 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.