logo

29 Temmuz 2014

İşte Galatasaray’ın Tarık için son teklifi!

Tarık Çamdal için son teklifini yapan Galatasaray, Kırmızı-Siyahlı kulüpten yine olumsuz yanıt aldı.

Cim­bom, genç sağ bek için Es­ki­şe­hirs­por’a 4 mil­yon eu­ro­nun ya­nı sı­ra 1’i bon­ser­vi­siy­le 1’i de be­del­siz ki­ra­lık ol­mak üze­re 2 fut­bol­cu tek­lif et­ti. An­cak Es Es’ten “Ya 6 mil­yon eu­ro ve­rir­si­niz ya da bu iş ol­maz” ya­nı­tı­nı al­dı.

Trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı 4 kol­dan sür­dü­ren Ga­la­ta­sa­ray Ol­can Adın, Si­nan Gü­müş, Si­nan Bo­lat ve Ka­an Bay­sal’ın ar­dın­dan gö­zü­nü Ta­rık Çam­dal’a çe­vir­di. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, geç­ti­ği­miz se­zo­nun dev­re ara­sın­dan bu ya­na ya­kın­dan il­gi­len­di­ği genç sağ bek için ku­lü­bü Es­ki­şe­hirs­por’un ka­pı­sı­nı bir kez da­ha çal­dı. Cim­bom’un bir me­na­jer va­sı­ta­sıy­la yap­tı­ğı bu ham­le­nin de­tay­la­rı­na ise BU­GÜN gazetesi ulaş­tı.

Ga­la­ta­sa­ray da­ha ön­ce Ta­rık için Es­ki­şe­hirs­por’a çok çe­şit­li al­ter­na­tif­ler içe­ren tek­lif­ler gö­tür­müş­tü. Bun­lar­da en öne çı­ka­nı ise Umut Bu­lut ve Yi­ğit Gö­koğ­lan’ın ya­nı sı­ra 2 mil­yon eu­ro­yu içe­ren tek­lif­ti. An­cak Ta­rık’ı pe­şin pa­ra­ya el­den çı­kar­ma­yı ka­fa­sı­na ko­yan Kır­mı­zı-Si­yah­lı­lar Cim­bom’un tüm tek­lif­le­ri­ni ge­ri çe­vir­miş­ti. Ga­la­ta­sa­ray son tek­li­fin­de ise öner­di­ği pe­şin pa­ra­ya zam yap­tı. Yö­ne­tim, Ta­rık kar­şı­lı­ğın­da Es Es’e 4 mil­yon eu­ro na­kit pa­ra­nın ya­nı sı­ra 1 fut­bol­cu­yu bon­ser­vi­siy­le 1 fut­bo­cu­yu da 1 se­zon­lu­ğu­na be­del­siz ola­rak ki­ra­la­ma­yı tek­lif et­ti.

“iHTiYACIMIZ VAR”

An­cak Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar bu tek­lif­le de Es­ki­şe­hirs­por’un ina­dı­nı kı­ra­ma­dı. Kır­mı­zı-Si­yah­lı ida­re­ci­ler 6 mil­yon eu­ro pe­şin pa­ra­da di­re­te­rek Ga­la­ta­sa­ray’dan her­han­gi bir fut­bol­cu ta­lep et­me­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Bu ra­kam­dan aşa­ğı in­me­yi dü­şün­me­yen Es­ki­şe­hirs­por cep­he­si­nin ma­sa­ya otur­duk­la­rı me­na­je­re “Ta­rık’ı çok is­ti­yor­lar­sa bu ra­ka­mı ve­rir­ler. Olur­sa olur. Ol­maz­sa za­ten Ta­rık’a kad­ro­da ih­ti­ya­ca­mız var” de­dik­le­ri öğ­re­nil­di.

Etiketler: » » » » » » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.