logo

04 Eylül 2014

Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike!

Ka­nar­ya­’nın tri­bün ce­za­sı bit­ti. An­cak e-bi­let sis­te­mi­ne ge­çil­mez­se her maç ce­za­ya dö­ne­bi­lir!

Fe­ner­bah­çe, ya TFF bi­na­sın­da­ki iz­le­me mer­ke­zi­ne en­teg­re ka­me­ra­lar­la e-bi­let sis­te­mi­ne ge­çe­cek ya da kom­bi­ne kart sa­yı­sı­nı ar­tı­rıp maç­la­rı­nı böy­le iz­le­te­cek. An­cak bun­da da her maç için 200 bin li­ra­ya va­ran ce­za­lar ve tri­bün­le­rin dol­ma­ma­sı ris­ki var.

Fe­ner­bah­çe, PTT 1. Lig ve Sü­per Li­g’­de­ki 35 ta­kı­mın ta­ma­mı dı­şın­da, e-bi­let sis­te­mi­ne geç­me­yen ha­len tek ta­kım. Pas­so­lig ile gö­rüş­me­ler cid­di şe­kil­de sü­rü­yor fa­kat an­laş­ma he­nüz ol­ma­dı.

Son Ka­ra­bük ma­çın­da iş­te bu ne­den­le ka­ğıt bi­let sa­tı­la­ma­dı ve sta­da sa­de­ce kom­bi­ne kart­lı­lar gi­re­bil­di. Ka­le ar­ka­la­rı za­ten ce­za­lıy­dı ve di­ğer tri­bün­ler de tam ola­rak dol­ma­dı. Fe­de­ras­yon ise va­li­li­ğin ge­çi­ci ver­di­ği ‘kom­bi­ney­le gir­me­’ iz­ni­ni de ka­bul et­me­di ve sta­da usül­süz se­yir­ci aldığı ge­rek­çe­siy­le Fe­ner­bah­çe­’yi, Di­sip­lin Ta­li­ma­tı 49. mad­dden PFDK’­ya sevk et­ti. Ce­za­sı ise 100 ile 200 bin li­ra ara­sın­da.

Pe­ki Fe­ner­bah­çe­’yi bun­dan son­ra ne bek­li­yor. Bü­yük risk ne? Çö­züm yo­lu var mı?

İş­te tüm so­ru­lar ve ce­vap­la­rı:

1.TFF, yap­tı­ğı son açık­la­may­la Fe­ner­bah­çe­’yi iyi­ce kö­şe­ye sı­kış­tır­dı. Ta­raf­tar Kart üze­rin­den e-bi­let sis­te­mi­ne ge­çi­le­me­ye­ce­ği­ni du­yur­du. Fe­ner­bah­çe­’nin al­ter­na­tif pla­nı bu­y­du.

2.Fe­ner­bah­çe bu­nun üze­ri­ne, Ka­ra­bük ma­çın­da ce­za­lı tri­bün­ler dı­şın­da ka­lan yer­ler­de de ka­ğıt bi­let­le ta­raf­tar ala­ma­dı. 3 maç­lık kom­bi­ne çı­kar­dı. Bun­lar da ka­lan iki tri­bü­nü (nu­ma­ra­lı-ma­ra­ton) dol­dur­ma­ya yet­me­di.

3.Va­li­lik, bu ma­çın gü­ven­lik top­lan­tı­sın­da, ka­nun­da stat­lar için is­te­nen e-bi­le­te uy­gun­lu­ğu sor­gu­la­dı. Fe­ner­bah­çe “Ka­ğıt bi­let sat­mı­yo­ruz. Sis­te­mi 2-3 haf­ta­ya ku­ra­ca­ğız. Kom­bi­ne­li­le­rin de is­ten­di­ği gi­bi kim­lik bil­gi­le­ri ve fo­toğ­raf­la­rı­nı alı­yo­ru­z” di­ye­rek ik­na et­ti.

4.An­cak TFF, bu­nu da ka­bul et­me­di. Fe­ner­bah­çe­’yi PFDK’­ya sev­k et­ti. Ge­rek­çe­si, sta­da usul­süz se­yir­ci al­mak­tı. Di­sip­lin Ta­li­matı 49’un­cu mad­de­ye gö­re bu­nun ce­za­sı 200 bin li­ra­yı bu­lu­yor.

5.Fe­ner­bah­çe­’ye bun­dan son­ra iki yol ka­lı­yor. Ken­di sis­te­mi­ni ku­ra­mı­yor çün­kü, TFF son ta­raf­tarkar­tı res­ti ve kom­bi­ne­yi bi­le e-bi­let ola­rak ka­bul et­me­me­si bu­nu ön­lü­yor. Fe­ner­bah­çe ya pas­so­lig sis­te­mi­ne gi­re­cek ve TFF’­nin ken­di bi­na­sın­da kur­du­ğu 36 sta­dı ka­me­ray­la can­lı ola­rak iz­le­yensis­te­me en­teg­re ola­cak, ya da her maç için 200 bin li­ra­ya ka­dar ce­za­yı gö­ze ala­cak.

6.Ancak se­yir­ci sa­yı­sı­nı­n düş­me­si­nin ya­nı sı­ra va­li­li­ğin her maçta kom­bi­ne kart­lı sis­te­me izin ver­me­si­ni umut ede­cek. 6252 sa­yı­lı ka­nun­a göre stat­ gü­ven­lik sertifi­ka­la­rı va­li­lik­ler­ce ve­ri­li­yor ve bun­da da e-bi­le­te uy­gun­luk ara­nı­yor. Es­ki gü­ven­lik ser­ti­fi­ka­la­rı bu ne­den­le bo­şa çık­tı.

7.Kom­bi­ne kart sa­tı­şı şu an­da 19 bin se­vi­ye­sin­de. Bu sis­tem­le oy­na­na­cak maç­lar­da, tri­bün­ler­de bü­yük oran­da boş­luk­lar ola­cak. Bu­nu; ne ge­lir açı­sın­dan yö­ne­tim, ne de şam­pi­yon­luk yo­lun­da des­tek açı­sın­dan ta­raf­tar kal­dı­ra­ma­ya­bi­lir.

8.Pas­so­lig ile bu­gün an­la­şıl­sa da­hi sis­te­min 1,5-2 ay­dan ön­ce ku­ru­la­ma­ya­ca­ğı da be­lir­ti­li­yor. Fe­ner­bah­çe­’nin sa­ha­sın­da ilk ma­çı 21 Ey­lü­l’­de Ga­zi­an­teps­por ile. Eğer an­laş­ma olur­sa, bu maç için ge­çi­ci bir izin ge­re­ke­bi­lir.

TFF, Kanarya’nın PFDK’ya sevk gerekçesini böyle açıklamıştı:

Fenerbahçe AŞ’nin 31.08.2014 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Karabük Süper Lig müsabakasında Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi gereği “Stadyuma usulsüz seyirci alma” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.

İŞTE 49. MADDE: USULSÜZ SEYİRCİ ALMA

Stadyuma giren seyirci sayısı hakkında gerçeğe aykırı belge düzenleyen, beyanda bulunan,stadyuma seyirciyi biletsiz olarak veya bilet yerine herhangi bir belge ile sokan, rakip kulüp seyircisine aynı seyir kalitesindeki yerler için kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının %30’dan fazla fiyat uygulayan, stadyuma veya tribüne kapasitesi üzerinde seyirci alan veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 100.000 TL’den 200.000 TL’ye kadar, 1. Lig için 26.000 TL’den 65.000 TL’ye kadar, 2. Lig için 13.000 TL’den 26.000 TL’ye kadar, 3. Lig için 6.500 TL’den 13.000 TL’ye kadar para cezası verilir.
Kaynak: Bugün

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
Share
686 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.