logo

12 Kasım 2014

Ersun Yanal için şok sözler! “Adını ağzıma almam!”

Hami Mandıralı, takımın başına getirilen Ersun Yanal için, “Adını ağzıma almam, Trabzon hayrını görsün!” dedi.

Ersun YanalTrab­zons­por’da tek­nik di­rek­tör Ha­lil­hod­zic’in ar­dın­dan ku­lüp­te yar­dım­cı an­tre­nör vas­fıy­la bu­lu­nan Ha­mi Man­dı­ra­lı’nın da mu­ka­ve­le­si fes­he­dil­miş­ti. Geç­en se­zon son 14 res­mi maç­ta Trab­zons­po­r’­un ba­şın­da teknik sorumlu olarak gö­rev ya­pan Man­dı­ra­lı, hem ay­rı­lı­ğı hem de gö­re­ve ge­ti­ril­me­si bek­le­nen ve ismi borsaya da bildirilen Er­sun Ya­nal ile il­gi­li çar­pı­cı söz­ler sarf et­ti.

“YÖNETİMLE ANLAŞARAK AYRILDIM”

Ku­lüp yönetimiyle bel­li bir taz­mi­nat üc­re­ti kar­şı­lı­ğın­da an­la­şa­rak söz­leş­me­si­ni fes­het­ti­ği­ni ifa­de eden Hami Man­dı­ra­lı, ko­nuy­la il­gi­li sa­de­ce yö­ne­ti­ci Ali Uzu­nay ile mu­ha­tap ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ka­ra­de­niz eki­bin­de tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi için bu­gün res­men an­la­şıl­ma­sı ve isminin açıklanması bek­le­nen Ya­na­l’­ın ken­di­si­ni hiç il­gi­len­dir­me­di­ği­ni ifa­de eden genç çalıştırıcı “O şah­sın adı­nı bi­le ağ­zı­ma al­mak is­te­mi­yo­rum. Eğer öy­le bir şey var­sa da Trab­zon hay­rı­nı gör­sü­n” yo­ru­mun­da bu­lun­du.

Kaynak : Bugün

Etiketler: » » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.