logo

19 Kasım 2014

Engin Ataman’dan tarihi sözler: Yıldırım samimiyse…

Ataman, tribün olaylarıyla ilgili, Aziz Yıldırım samimiyse destekliyorum, grupları temizleme gayretini diğer kulüpler de sergilemeli” dedi.

Er­gin Ata­manBas­ket­bol Li­gi’nde ön­ce­ki gün oy­na­nan der­bi maç­ta Fe­ner­bah­çe Ül­ker, eze­li ra­ki­bi Ga­la­ta­sa­ray Liv Hos­pi­tal’ı 85-74 mağ­lup et­miş­ti. İki ta­kı­mın ge­çen se­zon ya­rım ka­lan fi­nal se­ri­si­nin ar­dın­dan ilk kez ra­kip ol­du­ğu maç­ta her­han­gi bir tri­bün ola­yı­nın ya­şan­ma­ma­sı ise se­vinç­le kar­şı­lan­dı. Ga­la­ta­sa­ray Ba­şan­tre­nö­rü Er­gin Ata­man da maç son­ra­sı Fe­ner­bah­çe’ye ve ta­raf­ta­rı­na te­şek­kür ede­rek tak­dir top­la­mış­tı.

İşte Ataman’ın açıklamaları;

SADECE İZLEDİLER

Ge­çen se­zon ya­şa­nan ta­raf­tar olay­la­rıy­la il­gi­li çar­pı­cı tes­pit­ler ya­pan Ata­man “Fi­nal se­ri­sin­de her iki sa­lon­da ya­şa­dı­ğı­mız olay­lar da or­ga­ni­zey­di. Ama bu kez Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı sadece ma­çı iz­le­di ve say­gı or­ta­mı bo­zul­ma­dı. Mün­fe­rit grup­la­rı te­miz­le­me ham­le­si ya­pı­lır­sa ikin­ci ya­rı­da­ki maç da say­gı çer­çe­ve­sin­de oy­na­na­cak­tır. Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı­nın gös­ter­di­ği has­sa­si­ye­tin ay­nı­sı­nı Be­şik­taş ma­çın­da ken­di ta­raf­ta­rı­mız­dan bek­li­yo­rum”de­di.

EN FAZLA BİN KİŞİLER

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım’ın tri­bün gru­bu GFB’yle mü­ca­de­le­si­ni de de­ğer­len­di­ren Ata­man “Şa­yet sa­mi­miy­se, bu mün­fe­rit grup­la­rı te­miz­le­me yö­nün­de­ki açık­la­ma­sı­nı son de­re­ce po­zi­tif bu­lu­yo­rum. Di­ğer ku­lüp­ler de bu­nu yap­ma­lı. En faz­la bin ki­şi­nin spo­ru kir­let­me­si­ne ne­den mü­sa­ade edi­li­yor an­lam ve­re­me­dim” di­ye ko­nuş­tu.

Etiketler: » » » » » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.