logo

26 Eylül 2014

Fenerbahçe’de görev Acun Ilıcalı’da

Aziz Yıl­dı­rım’ın bü­yük önem ver­di­ği ‘1 mil­yon üye pro­je­si’ tanıtımını Acun Ilı­ca­lı’nın sa­hip ol­du­ğu Acun Med­ya üst­le­ne­cek.

Fe­ner­bah­çe’de Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın bü­yük önem ver­di­ği ‘1 mil­yon üye pro­je­si’nde lans­man ta­ri­hi­nin 15 Ekim ola­rak be­lir­len­me­si­nin ar­dın­dan kam­pan­ya de­tay­la­rı da gün yü­zü­ne çık­ma­ya baş­la­dı. Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­mın ilk yıl için­de en az 200 bin üye­yi ka­zan­dır­ma­yı plan­la­dı­ğı pro­je­nin ta­nı­tım kam­pan­ya­sı­nı Fe­ner­bah­çe­lil­li­ğiy­le bi­li­nen ün­lü ya­pım­cı Acun Ilı­ca­lı’nın sa­hip ol­du­ğu Acun Med­ya üst­le­ne­cek.

Slo­ga­nı “Ta­kı­mı­na sa­hip çık”

Kam­pan­ya’nın ilk gös­te­ri­mi 15 Ekim’de ya­pı­la­cak olan rek­lam fil­mi de ha­zır ha­le ge­ti­ril­di. “Ta­kı­mı­na Sa­hip Çık” te­ma­lı fil­min çe­ki­mi Ur­fa’dan Edir­ne’ye ka­dar bir­çok il­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Ai­le kon­sep­ti­nin ön plan­da tu­tul­du­ğu film­de ay­rı­ca ül­ke­nin 4 bir ya­nın­da­ki Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı ço­cuk­la­rın an­ne­le­riy­le olan di­ya­log­la­rı­na yer ve­ril­di. Film 15 gün bo­yun­ca ulu­sal TV ka­nal­la­rın­da gös­te­ri­le­cek.

Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi 1 mil­yon üye pro­je­siy­le yıl­da 400-500 mil­yon li­ra ara­sı bir ge­lir ka­le­mi­ne sa­hip ol­ma­yı he­def­li­yor.

Kaynak : Bugün

Etiketler: » » » »
Share
1177 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.