logo

18 Temmuz 2014

G.Saray milli futbolcuyla 2 yıllığına anlaştı

Galatasaray, milli eldiven ile 2 yıllığına anlaştı. Porto kulübüyle de bonserviste el sıkışıldı. İmza, küçük detayların halledilmesine kaldı

Ay­kut Er­çe­tin ve Ufuk Cey­lan ile yol­la­rı­nı ayı­ran Ga­la­ta­sa­ray’da keleci Mus­le­ra’nın al­ter­na­ti­fi Si­nan Bo­lat olu­yor. Mil­li el­di­ven ile an­laş­ma sağ­la­yan yö­ne­tim bon­ser­vis ko­nu­sun­da Por­to ile de im­za aşa­ma­sı­na gel­di.

Sağ­lık kon­tro­lü­ne ge­li­yor
Ge­çen se­zon Por­to’nun B ta­kı­mın­da faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­yıp Kay­se­ris­por’a ki­ra­la­nan 25 ya­şın­da­ki fi­le bek­çi­si Ga­la­ta­sa­ray’a 2 yıl­lı­ğı­na evet de­di. Bu­nun üze­ri­ne Por­te­kiz tem­sil­ci­si Por­to ile bon­ser­vis için ma­sa­ya otu­rul­du. Ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan ta­raf­lar üc­ret ko­nu­sun­da an­laş­ma sağ­la­dı. İm­za­nın atıl­ma­sı ise kü­çük de­tay­la­rın hal­le­dil­me­si­ne kal­dı. Bu sı­kın­tı da aşıl­dı­ğı tak­dir­de şu an Bel­çi­ka’nınq baş­ken­ti Brük­sel’de bu­lu­nan Si­nan’ın me­na­je­riyle bir­lik­te bugün Tür­ki­ye’ye ge­le­rek sağ­lık kon­tro­lün­den geç­ri­ri­le­ce­ği be­lir­til­di.

Her­han­gi bir sağ­lık prob­le­mi çık­ma­ma­sı du­ru­mun­da Si­nan’ın İs­tan­bul’da res­mi söz­leş­me im­za­la­dıkm­tan son­ra Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kı­mın Avus­tur­ya kam­pı­na ka­tı­la­ca­ğı bil­di­ril­di.
Kaynak: Bugün

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
2996 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.