logo

BAŞAKŞEHİR COĞRAFİ KONUMU

başakşehir konum

ÇOĞRAFİ KONUM:

Başakşehir, denize kıyısı olmayan, kuzeyde Arnavutköy, kuzeydoğuda Eyüp, doğuda Sultangazi ve Esenler, güneyde Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar, güneybatıda ise Esenyurt ilçeleriyle çevrilidir. Yaklaşık 104,33 km2’lik bir alanı kaplamaktadır. Bölgede doğal zemin yapısı; “Eosen” kalkerlerinden oluşmuştur.

……………………………………………………………………………………………………………………..

NÜFUS YAPISI: 

Başakşehir 2008 yılında Küçükçekmece ve Esenler ilçelerinden ayrılan mahalleler ve Bahçeşehir Belde Belediyesi’nin birleşmesiyle oluşmuş bir ilçedir.

Bununla birlikte Başakşehir’in nüfusunun 1995 yılında yapılmaya başlanan toplu konutlar ile artmaya başladığı bilinmektedir. Başakşehir nüfusunun yarıdan fazlası toplu konutlarda ikamet etmektedir. Başakşehir, Bahçeşehir, Onurkent, Kayabaşı toplu konut alanları Başakşehir’in büyüyüp ilçe olmasında önemli rol oynamıştır. Buna göre 2009-2011 yıllarına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayım Sonuçları‘ndan da anlaşılacağı gibi her geçen yıl nüfus artışı olduğu görülmektedir.

nufussayim

Bazı kentlerde gerekli altyapı imkânlarının hazırlanmasına fırsat kalmadan bu imkânların üzerinde bir nüfus akımının kimi bölgelere yönelmesi, o yörede yaşayanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını arttırmıştır. İstanbul’da da gözlenen bu durum Başakşehir’in Güvercintepe, Şahintepe ve Altınşehir mahallelerinde de yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. Daha çok alt gelir grubunun yaşadığı bu mahallelerin ihtiyaçları oldukça fazladır.

1980’li yıllardan itibaren Anadolu’dan gelen göçler sonucu oluşmuş bir yerleşim yeri olan Şahintepe’ye göçle ilk gelenler Kastamonu, Sinop, Çankırı, Tokat ve Samsun gibi Batı Karadeniz Bölgesi ağırlıklı iken 199,0 sonrasında Anadolu’nun her yerinden göç almıştır. Son dönemlerde bu dağılım daha da fazla farklılık göstermektedir.

Ziya Gökalp Mahallesi, özellikle 1980’den sonra köyden şehre göçlerin yoğun olarak yaşandığı bir mahalledir. 1980 öncesinde Yunanistan göçmenlerinin yaşadığı ve çiftliklerin olduğu kırsal bir bölge iken Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinden yoğun göç almıştır.

Başakşehir, Bahçeşehir ve Kayabaşı mahalleleri toplu konut projeleri çerçevesinde yapılaşmaya açıldığı son 15 yıl içerisinde planlı bir şekilde büyüyerek örnek yerleşim alanları halini almıştır.

2012nufus

Ülkemizde çocuk ve genç nüfusun diğer yaş dilimlerine oranının gelişmiş batılı ülkelerine göre nispeten yüksek oluşu insan gücü, eğitim ve ekonomik açıdan önem taşımakta ve bu grubun hizmet talep eden tüketici bir özellik taşıması, iktisaden faal nüfusu büyük bir yükle karşı karşıya bırakmakta, diğer bir ifadeyle, bağımlılık oranının yükselmesine neden olmaktadır.

Nüfus, yaş grupları bakımından çok farklı biçimlerde sınıflandırılmasına karşın, genellikle benimsenen ayırım; çalışma çağında olanlar ve çalışma çağı dışında bulunanlar şeklindedir. Çalışma çağındaki grubu 15–64 yaş grubundakiler oluştururken, çalışma çağı dışındaki grup ise 0-14 yaş grubundaki çocuklar ile 65 yaşın üstündeki yaşlılardan meydana gelmektedir.

yasgrubu

………………………………………………………………………………………………………………………

EĞİTİM:

Eğitim, insanı yetiştirme, geliştirme, kendisi ve toplum için faydalı bir birey olmasını sağlama faaliyetlerini ifade eden bir kavramdır. Eğitim, toplumları ileriye götüren yegane unsurdur.

Genel bir yaklaşımla, Türkiye’nin eğitim düzeyi itibariyle, gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde, ilköğretim seviyesinde insanların ağırlıklı olarak temsil edildiği bir ülke olduğu söylenebilir. Okuryazar nüfusun yarıya yakın bir kısmını ilköğretim mezunları oluşturmaktadır. Lise ve dengi okul mezunları ise %10’ların biraz üzerinde iken, yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı da oldukça düşük olup %5’lerin altındadır.

Okul öncesi eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ya bağımsız anaokulları olarak, ya gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı anasınıfları halinde ya da ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak kurulabilmektedir. Ayrıca, okul öncesi eğitim diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan kreş, yuva, gündüz bakımevi, çocuk bakımevi ve çocuk bakım yurtlarında verilmektedir. Ancak, yaygın şekliyle okul öncesi eğitim anasınıflarında verilmektedir

eitimkademesi

başakşehir eğitim

Başakşehir ve İstanbul genelindeki ilköğretim okullarının büyük bölümü devlete ait resmi ilköğretim okuludur. İlköğretim eğitimi gören öğrencilerin ve eğitim hizmeti veren öğretmenlerin de önemli bir kısmı resmi ilköğretim kurumları bünyesindedir. Başakşehir’de 20 adet ilköğretim okulu, 20 adet Ortaokul, 14 adet Lise ve 5 adet okul öncesi eğitim kurumu mevcuttur.

İlçede ilköğretim okulları bünyesindeki öğretmen sayısı 1483, liselerde görev alan öğretmen sayısı 570, okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin sayısı ise56dir.

………………………………………………………………………………………………………………………

EKONOMİK YAPI:

Başakşehir İlçesi‘nde sanayi sektörü, ekonomik yapı içinde önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul Metropoliten Alanı içerisinde yer alan iki organize sanayi bölgesinden biri olan ve TEM otoyolunun hemen kuzeyinde 700 hektar alan üzerinde kurulan İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi, ilçede sanayi sektörünün diğer sektörler içinde büyük bir yüzde ile yer almasını sağlamıştır.Ayrıca, Başakşehir İlçesi sınırları içerinde yer alan Kayabaşı Mevkiinde, parsel ölçeğinde faaliyetlerini sürdüren muhtelif sanayi tesisleri bulunmaktadır.

Başakşehir İlçesinde, mevcut durum ve bölgenin gelişme eğilimleri dikkate alındığında, ilçenin kent merkezinin, nispeten boş olan ve toplu konut niteliğinde planlanmış olan Kayabaşı Mevkiinde oluşacağı düşünülebilir. Kayabaşı Mevkiini kapsayan onaylı planlarda ayrılmış olan ticaret alanları, yönetim merkezleri, eğitim tesisi alanları ve park alanları, konut alanlarının ve diğer aktivitelerin gerektirdiği ölçüler içinde yerel ve çevre yerleşmelere hizmet verecek karakterli olacaktır.
Ayrıca, kent bütününe yönelik alışveriş merkezi gibi ticari kullanımlara imkan verilecek bir ticaret yoğunluğu üst ölçekli plan kararları doğrultusunda alanın doğu kesiminde 3. köprü bağlantı yolu kavşağı yakın çevresinde olacaktır. Ticaret alanları, yönetim merkezleri, eğitim tesisi alanları, vb. diğer donatı alanlarının yoğun olduğu ve yüksek yoğunluklu konut alanları ile çevrelenen bu bölge, hemen doğusundaki alanda yapılması düşünülen ve Sağlık Bakanlığınca çalışmaları devam eden üniversite hastanesi ile birlikte Başakşehir İlçesinin merkezi olma niteliğindedir.

Share
BAŞAKŞEHİRNET